Stanovy

Stanovy Občianskeho združenia „PATCHWORKÁRSKY CECH“

Článok 1

Základné ustanovenia

 1. Názov OZ :
  • „PATCHWORKÁRSKY CECH“ (PC) v slovenskom jazyku
  • „THE PATCHWORK GUILD“ v anglickom jazyku
  • „PATCHWORK GILDE“ v nemeckom jazyku
 2. Sídlo združenia: Víťazná 17, 831 06 Bratislava

Článok 2

Cieľ a činnosť

Patchworkársky cech (ďalej len PC) sa sústreďuje na aktivity, ktoré sa týkajú patchworku, quiltingu a iných ručných prác, ktoré s touto technikou súvisia. Združuje ľudí, ktorí sa venujú menovaným technikám, podporuje ich v rozvoji a propagácii hobby a tvorivých aktivít.

PC podporuje medzinárodné vzťahy, výmeny skúseností a vedomostí, propaguje patchwork a quilting ako aktivitu voľného času pre deti i dospelých a ako jednu z foriem duševnej relaxácie typu art-terapie.

PC má vo svojej náplni organizovanie výstav, workshopov a kurzov. PC má niekoľko dlhodobých a každoročne aj jednorázových charitatívnych projektov.

PC s pôsobnosťou na Slovensku, združuje všetkých, ktorí sa venujú patchworku profesionálne aj laicky.

Súčasťou je i edičná činnosť a teda pravidelná i nepravidelná tlač literatúry zameranej na patchwork a iné ručné práce.

PC je neziskovou organizáciou, a teda prípadný zisk z tlačovín, či inej doplnkovej činnosti, ktorá nevyhnutne súvisí s charitatívnymi cieľmi združenia, sa ďalej použije na podporu sociálne slabších, či ľudí v núdzi.

Činnosť združenia je nezisková, pretože nie je organizovaná za účelom dosahovania zisku.

Článok 3

Členstvo v združení

 1. Členom združenia môžu byť fyzické i právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľom združenia. Členom môžu byť aj občania iných štátov.
 2. O prijatí za člena združenia rozhoduje na základe písomnej prihlášky správna rada združenia.
 3. Členstvo vzniká dňom prijatia a schválením správnou radou za člena a zaplatení členského poplatku.
 4. Dokladom člena je potvrdenie o členstve – preukaz, vydaný správnou radou.
 5. Zánik členstva nastáva:
 1. vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení správnej rade, prípustná je aj e-mailová forma,
 2. vylúčením – členstvo zaniká dňom rozhodnutia správnej rady o vylúčení,
 3. úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby,
 4. nezaplatením členského príspevku,
 5. zánikom združenia.

V žiadnom z týchto prípadov zániku členstva sa členské príspevky nevracajú.

Článok 4

Práva a povinnosti členov

1. Člen má právo najmä:

 1. podieľať sa na činnosti a všetkých akciách združenia,
 2. voliť a byť volený do orgánov združenia,
 3. obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať ich o stanovisko,
 4. byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia, zúčastňovať sa na zasadnutiach orgánov združenia a podávať návrhy na zmeny vnútorných poriadkov združenia.

2. Povinnosťami člena sú:

 1. dodržiavať stanovy a vnútorný poriadok združenia,
 2. plniť uznesenia orgánov združenia,
 3. aktívne sa podieľať na činnosti združenia.

Článok 5

Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:

 1. valné zhromaždenie,
 2. správna rada,
 3. štatutárny orgán,
 4. revízna komisia.

Poznámka: Do vytvorenia orgánov združenia koná v mene združenia prípravný výbor.

Článok 6

Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a pozostáva zo všetkých členov združenia.
 2. Valné zhromaždenie:
 1. schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky,
 2. volí a odvoláva členov správnej rady, volí predsedu zo zvolených členov správnej rady a odvoláva ich,
 3. volí a odvoláva členov revíznej komisie,
 4. schvaľuje plán činnosti združenia, výročnú správu,
 5. schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,
 6. rozhoduje o zrušení združenia.

Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva správna rada podľa potreby, najmenej jedenkrát ročne. Správna rada zvolá valné zhromaždenie, ak o to požiada aspoň 1/2 členov združenia. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Valné zhromaždenie rozhoduje trojpätinovou väčšinou prítomných členov.

Článok 7

Správna rada

 1. Správna rada je riadiacim a zároveň výkonným orgánom združenia, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný valnému zhromaždeniu. Riadi sa činnosťou združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.
 2. Správna rada má najmenej 3 členov, ktorých funkčné obdobie je 1 rok. Schádza sa minimálne 4 x ročne. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda. Správna rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Správna rada rozhoduje trojpätinovou väčšinou prítomných členov.
 3. Správna rada najmä:
 1. riadi a zabezpečuje činnosť združenia,
 2. zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia,
 3. vypracúva plán činnosti i správu o činnosti, návrh rozpočtu i správu o hospodárení združenia,
 4. rozhoduje o prijatí a vylúčení členov združenia,
 5. rozhoduje o zrušení združenia, ak sa valné zhromaždenie nezíde do troch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia,
 6. ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia.

4. Správna rada môže na zabezpečenie svojej činnosti:

 1. zriaďovať sekretariát, kanceláriu a pod.
 2. ustanovovať sekretára, právnika, ekonóma a pod., ktorí môžu byť v pracovnom pomere.

Článok 8

Štatutárny orgán

Štatutárny orgán

 1. Štatutárnym orgánom združenia je štatutárny zástupca, ktorý zastupuje združenie navonok.
 2. Štatutárnym zástupcom združenia je predseda správnej rady združenia, volený valným zhromaždením spomedzi členov správnej rady na jeden rok.

Článok 9

Revízna komisia

 1. Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný valnému zhromaždeniu.
 2. Revízna komisia má najmenej jedného člena, ktorého volí valné zhromaždenie na dobu 1 roka.
 3. Revízna komisia najmä:
 1. kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje správnu radu na nedostatky a navrhuje riešenia na ich odstránenie,
 2. kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku.

Článok 10

Hospodárenie združenia

 1. Združenie hospodári s hnuteľným i nehnuteľným majetkom.
 2. Zdrojmi majetku sú:
 1. členské príspevky (ak o ich vyberaní rozhodne valné zhromaždenie),
 2. príspevky, dary, dotácie a granty od fyzických a právnických osôb,
 3. výnosy majetku,
 4. príjmy z činnosti pri naplňovaní vytýčených cieľov združenia,
 5. príjmy z doplnkovej podnikateľskej činnosti, ktorá súvisí so záujmovou činnosťou združenia.

3. Nevyčerpané finančné prostriedky združenia sa prevádzajú koncom roka na nasledujúce obdobie.

4. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá správna rada.

Článok 11

Zánik združenia

Zánik združenia

 1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením, alebo právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho zrušení.
 2. Ak združenie zaniká rozpustením, správna rada ustanoví likvidátora.
 3. Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky pohľadávky združenia. Majetok sa v prípade likvidácie môže použiť výhradne na rozvoj kultúry a iné verejnoprospeš­né účely.

Článok 12

Záverečné ustanovenia

Záverečné ustanovenia

 1. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia valným zhromaždením.
 2. Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.
PrílohaVeľkosť
stanovy_pc.doc45.5 KB